Vážení športoví priatelia


Upozorňujeme všetky FK, že od 01.08.2014 ObFZ Galanta neprijíma platby šekom. Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr / v ISSF typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom. alebo priamym vkladom na bankový účet ( platby šekom nebudú akceptované) a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.
 
 
 

 ŠTK upozorňuje všetky FO že od 11.08.2014 sa všetky platby realizujú cez zbernú faktúru. Všetky požiadavky na komisie treba zadávať  cez elektronickú podateľňu v ISSF systéme.

 

 

RS 2014 / 2015 si môžu jednotlivé FO vyzdvihnúť na sekretariate.

RS 2014/ 2015 v elektronickej forme sa nachádza v sekcii " Aktuálne info " 

 

 


 Vylosovanie prípraviek sa nachádza v sekcii  " Aktuálne info " 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk