Vážení športoví priatelia

 Žiadame všetkých FO o preštudovanie a vyjadrenie sa  k návrhu nového Registračného  a  prestupového poriadku.

 Vylosovanie prípraviek, ml. žiaci sa nachádza v sekcii  " Aktuálne info "

 Propozície prípravky 2014/2015 sa nachádzajú v sekcii " Aktuálne info "
 
 
Upozorňujeme všetky FK, že od 11.08.2014 ObFZ Galanta neprijíma platby šekom. Úhrady platieb je platiteľ povinný realizovať na základe mesačných zberných faktúr / v ISSF typ všeobecná faktúra) výhradne bankovým prevodom. alebo priamym vkladom na bankový účet ( platby šekom nebudú akceptované) a faktúry budú považované za neuhradené) na bankový účet uvedený na faktúre.
 
 
 

goji berry

RS 2014 / 2015 si môžu jednotlivé FO vyzdvihnúť na sekretariate.

RS 2014/ 2015 v elektronickej forme sa nachádza v sekcii " Aktuálne info " 

 

 
 

Tieto stránky vytvoril a dopĺňa Oblastný futbalový zväz Galanta.

internetový partner: www.itstudio.sk